Финансиране по оперативна програма „Ново работно място“

Финансиране по оперативна програма „Ново работно място“

23                                                              12

„Антилопа Клийнинг Сървис“ ООД е бенефициент по проект „Създаване на устойчива заетост в Атилопа ДН ООД“, по договор BG05M9OP001-1.003-0421-C01 от 15.08.2016 г., финансиран по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

Общата цел на проекта е да се стимулира интеграцията и по-лесна адаптация към пазара на труда на 12 безработни или неактивни лица от две от най-уязвимите групи безработни лица – безработни лица с ниска степен на образование и безработни лица на възраст над 54 г., чрез включването им в субсидирана заетост и осигуряване на последваща устойчива заетост в предприятието.В резултат на проекта ще бъдат разкрити и оборудвани 12 нови работни места и ще бъде създадена устойчива заетост за хора от най- уязвимите групи на пазара на труда.

Общата стойност на проекта е 109 254.56лв., от които 92 866,38 лв. европейско и 16 388,18 лв. национално съфинансиране.

 

Начало на проекта:15.08.2016

 

Край на проекта: 15.02.2018

Повече информация може да намерите на: www.eufunds.bg


admin@antilopa